Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 05 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 7/2019 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την απευθείας ανάθεση τροφίμων»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας
2. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στο Δήμο Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
3. «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανία 2014-2020»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
4. «Σχετικά με την ανάδειξη Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη σε επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που εκτελέστηκαν με τον Ν. 3669/2008»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Τροποποίηση της αριθμ. 6/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών (Παραλαβής  Προμηθειών και Υπηρεσιών) του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016  και άρθρο 65 του Ν.3852/2010 για το έτος 2019»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Καταγγελία - λύση της σύμβασης μίσθωσης της αποθήκης στη θέση «γήπεδο» της Τ.Κ. Πολυποτάμου Δήμου Φλώρινας, Ε=50 τ.μ.»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Καταβολή Α΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 600.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος 2019»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 60.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος 2019»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Ορισμός επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Συνδιοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με θέμα: ¨Διεύθυνση Σχολικών Μονάδων και λήψη αποφάσεων¨, στις 12 Φεβρουαρίου 2019»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11. «Έκδοση ημερολογίου σε συνεργασία με την Εθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων Ν. Φλώρινας ¨Ο Παύλος Μελάς¨»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12. «Συλλογή, καταγραφή, συντήρηση & προβολή των έργων τέχνης ιδιοκτησίας Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13. «Επέκταση συμβάσεων αποχιονισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Δημοτικών Ενοτήτων Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος και Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας 2018-2019 ύστερα από το υπ’  αριθ. ΑΠ. 749/14-01-2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» 
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15. «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σιταριάς «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», έγκριση δαπανών επισκέψεων του κ. Δημάρχου Φλώρινας σε ιδρύματα του Δήμου, έγκριση δαπανών διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Φλώρινας – Χριστούγεννα 2018, καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
16. «Συνδιοργάνωση με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών για την παρουσίαση του βιβλίου του καθ. Πανεπιστημίου Αρχ. Ειρηναίου Χατζηεφραιμίδη, στις 17 Φεβρουαρίου 2019»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.