Σας καλούμε σε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρία PROSET σε συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας με θέμα :

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ»

Θέματα οικονομικής διαχείρισης κατά το Β.Δ. 17-5/15-6-1959, τους Ν. 3463/2006, N. 3852/2010, Ν. 4270/2014, το Π.Δ. 80/2016 και το Ν. 4555/2018.
Η εφαρμογή του Δημοσίου Λογιστικού. Οι αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
Οι έννοιες του διατάκτη και υπολόγου.
Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των Δήμων. Χρηματικά εντάλματα και εξόφληση αυτών.
Αρμοδιότητες, ευθύνες, κωλύματα-ασυμβίβαστα.
Νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών.
Καταλογισμοί.
Η έννοια της δημόσιας σύμβασης προμήθειας, υπηρεσίας, μελέτης και έργου κατά την ερμηνεία της νομολογίας.
Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης.
Κατάτμηση κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και κριτήρια ανάθεσης.
Στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας. Αξιολόγηση, κατακύρωση.
Σύμβαση, τροποποίηση, προϋποθέσεις.
Πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
Μη σύννομες δαπάνες - Λοιπές περιπτώσεις.
Περιπτωσιολογία δαπανών των Ο.Τ.Α. (μη προβλεπόμενες, επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, επιχορηγήσεις, λοιπές δαπάνες).
Νομοθετική και νομολογιακή αναφορά ανά κατηγορία δαπάνης.

Η παρουσίαση της κάθε ενότητας είναι διαδραστική και δυναμική υπό της έννοια της προσαρμογής της εισήγησης στις εκάστοτε διαφοροποιούμενες ανάγκες των επιμορφούμενων και της μεταβολής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, τις επεξηγήσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας και την επικαιρότητα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μέχρι και την ημέρα παρουσίασης).

 Ημ/νία Διεξαγωγής : Δευτέρα 08 Απριλίου 2019
09.00 -15.00
 Τόπος Διεξαγωγής : Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, Δημοτικό Πάρκο .