Νοσταλγικές εικόνες από το παρελθόν της Φλώρινας φιλοξενεί κάθε Παρασκευή η στήλη "Παράθυρο στο παρελθόν" της εβδομαδιαίας εφημερίδος "Φωνή της Φλωρίνης " και συγκεκριμένα στο φύλλο με αριθμό κυκλοφορίας 3002/03.02.2023 ο εκδότης Σωτήριος Βόσδου, δημοσιεύει φωτογραφία  συνοδευόμενη με το παρακάτω κείμενο :

«ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» - 27 ΜΑΪΟΥ 1927


Στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ», που κυκλοφορούσε στην Φλώρινα με διευθυντή - ιδιοκτήτη τον Κωνστ. Ιωαννίδη και διαχειριστή τον Δ. Τσώγκο, στο φύλλο 563/122 (Έτος Η΄, Περίοδος Β΄) της 27ης Μαΐου 1927, στην πρώτη σελίδα και με τίτλο «ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ» δημοσιεύεται το παρακάτω κείμενο.

Ένας πατριώτης, πρώτης τάξεως ο κ. Τράϊκος ή Ευστράτιος Βασιλόπουλος, Πρόκριτος Στρεκόβου (νύν Πλατύ), Πρέσπας, άνθρωπος απονήρευτος και ευφυέστατος, γνωρίζων καλώς, ότι οι φορολογούμενοι πολίτες δεν έχουν μόνον καθήκοντα προς το Κράτος, αλλά και δικαιώματα από μέρους αυτού, παραπονούμενος, δια την τελείαν του τμήματος Πρέσπας εγκατάληψην εις την τύχην του υπό της Κυβερνήσεως, μας έλεγε προχτές με βαθύταταον πόνο απευ-θύνθηκε εις ημάς.

«Τι τα θέλετε, το τμήμα της Πρέσπας το επισκέπτονται τακτικά μόνον οι εισπράκτορες. Ούτε γεωπόνος, ούτε Κτηνίατρος έρχεται να μας ιδή και να μας οδηγήσεις και να αντιληφθεί και θεραπεύσει τα γεωργικάς ανάγκας των κατοίκων.


Αλλά το κυριώτερον όλων είναι, ότι, η ωραία γέφυρα, εις την ένωση των δύο λιμνών, την οποίαν έκτισαν οι Γάλλοι κατά τον πόλεμον καταστραφείσα, δεν υπάρχει πλέον και τοιουτοτρόπως εχωρίσθει από της μεγάλης Λίμνης η μικρά της Πρέσπας δι’επιχωματώσεως προς ευκολίαν του Στρατού και των κατοίκων.

Με το εμβάλωμα όμως αυτό, επήλθε μία μεγίστη ζημία εις τα παραλίμνια χωρία. Επειδή τα νερά τα της μικράς λίμνης εχύνοντο εις την μεγάλη, με την επιχωμάτωση εξογκούνται τα νερά μη ευρίσκοντα διέξοδον και ως εκ τούτων εκαλύφθησαν αι καλλίτεραι προς καλιέργειαν γαίαι, εκτάσεως άνω των 1.500 στρεμάτων. Φαντάζεστε λοιπόν κύριε Διευθυντά την απελπιστικήν κατάστασιν των γεωργών, οι οποίοι βλέπουν τους καλλιτέρους και ευφορότερους αγρούς των να χάνονται υπό τα ύδατα και να στερούνται του αναγκαίου εισοδήματος αυτών. Εις ερώτησην μας, πόσο θα στοιχίσει η κατασκευή της γέφυρας, μας είπεν ο κ. Βασιλόπουλος, ότι περίπου εκατόν χιλ. δραχμαί απαιτούνται για να γίνη λίθινη.


Επειδή όμως τοιαύτη θυσία είναι αδύνατος από μέρους του κράτους, σήμερον, μας τονίζει ότι προτιμότερον είναι να κατασκευασθή ξύλινη, οπότε η δαπάνη θα είναι ελαχίστη δεδομένου ότι η ξυλεία αυθονεί εις τα δάση του Ορεχόβου (νύν: Καρυές) και της Νιβίτσης (νύν: Ψαράδες).

Διαβιβάζομεν τα παράπονα του καλού φίλου κ. Βασιλόπουλου, τα οποία είναι ολοκλήρου της Πρέσπας παράπονα, εις τους βουλευτάς Φλωρίνης, καθήκον των οποίων είναι να κατασκευασθεί η απαραίτητος αυτή γέφυρα της Πρέσπας, αποστελούμενου αμέσως μηχανικού προς εκτέλεσιν και έγκρισην ταύτης υπό του κ. Υπουργού Συγκοινωνιών.


Ευχαριστούμε πολύ τον εκπαιδευτικό Σπύρο Παπαχαρίση για την παραχώρηση του φύλλου της εφημερίδος και τον Στράτο Θεοδ. Βασιλόπουλο, εγγονό του Τράϊκου ή Ευστράτιου Βασιλόπουλου, για την παραχώρηση της φωτογραφίας του παππού του με τον Αθανάσιο Δαμολή.