Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου στα πλαίσια του εορτασμού της ανακομιδής Λειψάνων Οσίου Ναούμ θα διεξαχθεί στο με αριθμό 2878 γήπεδο, Δημοτικής Έκτασης του κτηματολογίου της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου του Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 975/04-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το συνημμένο σχεδιάγραμμα και θέμα : ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

 Το σύνολο των διατιθέμενων σκεπαστών εμπορικών θέσεων είναι εκατόν τριάντα δύο -132-
 Το σύνολο των διατιθέμενων σκεπαστών θέσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
( Ψητοπωλεία) είναι είκοσι δύο -22-.
 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων για εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ ή τοποθέτηση εξέδρας για διοργάνωση μουσικοχορευτικών , αθλητικών κ.λ.π. πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι μία -1- .

Η κάθε θέση έχει έκταση (3,00 * 3,00) ενώ οι θέσεις για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Ψητοπωλεία» έχουν έκταση (3,00 * 6,00)

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ πέντε -5- ημερών, από 19 Ιουνίου έως και 23 Ιουνίου 2019 , κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη, ενώ μία μέρα νωρίτερα θα επιτρέπεται η εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1)Ν.3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»(ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006)
2)Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 ΤΕΥΧΟΣ Α΄/07-06-2010)
3)Το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας
4)Τον Οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3140/27-11-2012) όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 155326 «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».(ΦΕΚ 3696/19-10-2017 τεύχος Β΄)
5)Την Α.Δ.Σ. 215/2014 Κανονισμός Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας
6)Τη με αριθ. 124/2016 A.O.E. και 189/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών.
7)Τις περιπτώσεις α', γ', δ', ε', στ', ζ' και η' της παρ. 3 του άρθρου 6 του π. δ. 12/2005 (Α' 10)
8)Την με αριθ 174/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας εμποροπανηγύρεως Τ.Κ. Αρμενοχωρίου.
9)Την με αριθ. 142/2019 Α.Δ.Σ. σχετικής με την τροποποίηση της αριθ. 174/2018 Α.Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη χορήγηση συνολικά εκατόν πενήντα πέντε θέσεων -155- στην εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου του Δήμου Φλώρινας ήτοι:

1.1. Εκατόν τριάντα δύο -132- εμπορικών θέσεων
1.2. Είκοσι δύο -22- θέσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ”
1.3. Μία θέση για εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ ή τοποθέτηση εξέδρας για διοργάνωση μουσικοχορευτικών , αθλητικών κ.λ.π. πολιτιστικών εκδηλώσεων

Α) Δικαιούχοι

Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου και μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) , σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

Β) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης , κατά περίπτωση και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

Γ) Διαδικασία κλήρωσης-

1. Πρόσκληση του Δήμου για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους. (παρ. 4 άρθρο 38 Ν.4497/17)
2. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Δήμο από τους ενδιαφερόμενους. (παρ. 5 άρθρο 38 Ν.4497/17) «παράρτημα 1»
3. Διενέργεια κλήρωσης για χορήγηση έγκρισης συμμετοχής από το Δήμο στα ποσοστά της παρ.4 του άρθρου 38 του Ν.4497/17. (παρ. 4 άρθρο 38 Ν.4497/17)
4. Έκδοση καταλόγου συμμετεχόντων και ανάρτησή του στο οικείο δημοτικό κατάστημα. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)
5. Καταβολή αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου από τους επιλεγέντες πωλητές. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)
6. Διενέργεια κλήρωσης για απόδοση θέσεων πωλητών. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)
7. Έκδοση από το Δήμο της έγκρισης συμμετοχής των επιλεγέντων πωλητών. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)
8. Κοινοποίηση απόφασης έγκρισης συμμετοχής στην Περιφέρεια. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)

Δ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στις αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

Ε) Επιτρεπόμενα προϊόντα

Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 επιτρέπονται πάσης φύσεως προϊόντα πλην νωπών διατροφικών. Επίσης, διατίθενται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης.

Διάρκεια άδειας

Η διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες Ήτοι από 19 Ιουνίου έως και 23 Ιουνίου 2019.

Ζ) Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:

Οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται:
• Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
• Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
• Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
• Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας
• Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της εμποροπανήγυρης να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο.
• Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
• Να τοποθετούν τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης οι οποίοι θα εγκατασταθούν έξω από την είσοδο της εμποροπανήγυρης με ευθύνη της Δ/νσης καθαριότητας.
• Να μη χρησιμοποιούν φιάλες υγραερίου, σόμπες, ή άλλα εύφλεκτα μέσα για την παραγωγή γευμάτων μέσα στο χώρο της εμποροπανηγύρεως.
• Να μη χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές όπως ενδεικτικά αναφέρονται «φορητά ψυγεία, ηλεκτρικά φουρνάκια, συσκευές θέρμανσης , πολύμπριζα πέρα του ενός κ. λ. π.» ώστε να μην επιβαρύνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση.

Δικαιολογητικά συμμετοχής για εγκαταστάσεις Λούνα Παρκ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 39 ν.4497/2017

1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων , τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περιπτώσεις α', γ', δ', ε', στ', ζ' και η' της παρ. 3 του άρθρου 6 του π. δ. 12/2005 (Α' 10).

4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο έχουν μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι μεμονωμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας

5. Υφίστανται ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, όπως είναι οι Επαγγελματίες Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων Θεαμάτων Λούνα-Παρκ, όπου σχετικές προσωποπαγείς άδειες που τους είχαν χορηγηθεί, με ειδικό καθεστώς (αναπήρων πολέμου, Β.Δ. 29/1971), ούτε έχουν ανακληθεί, ούτε η σχετική νομοθεσία που τις καθιέρωσε έχει ρητά καταργηθεί. Η παραδοσιακή συμμετοχή τους στις εμποροπανηγύρεις είναι διαχρονική. Για λόγους χρηστής διοίκησης και δεδομένου του μικρού αριθμού εναπομεινάντων τέτοιων αδειών και σχετικών δραστηριοτήτων, επιτρεπτή είναι η δυνατότητα συμμετοχής τους στις εμποροπανηγύρεις, στην κατηγορία των ψυχαγωγικών παιγνίων. (Υπ. Ανάπτυξης & Με το άρθρο 40 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2323/95 πλην της παρ.12 η οποία διατηρείται σε ισχύ.

6. Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών(λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά. (άρθρο 81 Ν.3463/06)

7. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν υποχρεωτικά (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 παρ. 2 )για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, Λούνα Παρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, απαιτούνται πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων και πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 2 του παρόντος κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων,

β)…βλέπε άρθρο 13.

γ)βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,

δ)βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

ε)βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,

στ)άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α΄ 216),

ζ)βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,

η)βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

8.Σύμφωνα με τον Οδηγό Αδειών της ΚΕΔΚΕ-ΕΕΤΑΑ: «Για τις λοιπές ψυχαγωγικές δραστηριότητες η άδεια ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα στο χώρο όπου αυτή λειτουργεί, πράγμα το οποίο πρέπει να αναφέρεται στο σώμα της σχετικής απόφασης».

9.Θα τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. Γ Χορήγηση Άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας Α.Δ.Σ. 215/2014 Σημείωση: 1) Για την λειτουργία τσίρκο (σύμφωνα και με τον Ν. 4039/2012 ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α') απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.3463/2006 καθώς επίσης και με όσα ορίζονται στην παρ. 2 αρ. 192 του Ν. 3463/2006.

Στην υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ορίζεται ότι για τις προσωρινές λυόμενες κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκο) απαιτείται άδεια εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από τον οικείο Δήμο.

10.Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Όλα τα σχέδια που αναφέρονται στις παραγράφους α, γ και δ του άρθρου 3 του από 3.9.1983 π. δ/τος "Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών" (ΦΕΚ 394/Δ), όπως ισχύει,

β) Διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.

11.Βάσει της παρ. 1 του αρ. 21 του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) η ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους για εκθέσεις, γιορτές και κάθε είδους εκδηλώσεις επιτρέπεται με άδεια τοποθέτησης και λειτουργίας από την Αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου, κατόπιν υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την κατασκευή ή συναρμολόγηση και τοποθέτηση, καθώς και προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος διατήρησης τους.

12.Επισήμανση: Στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό. 63234/19-12-2012 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ προβλέπεται για το άρθρο 21 του ΝΟΚ «Προσωρινές Κατασκευές» ότι : «η εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα είναι δυνατή μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2γ. Ακολούθως, για «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους», άρθρο 20 του ΝΟΚ, προβλέπεται επίσης στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ότι «μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται, συνεχίζει να εφαρμόζεται η διαδικασία που ίσχυε προ της ισχύος του Ν. 4067/2012 και όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους της υπ αριθμό.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζεται ότι για τις προσωρινές λυόμενες κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκο) απαιτείται άδεια εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

Ο έλεγχος των κατασκευών από άποψη ασφάλειας της κατασκευής γίνεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ σύμφωνα με το Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας &Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή.

13.Από την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4497/17, συνάγεται ότι για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων δεν απαιτείται το στοιχείο παρ. β του άρθρου 6 Π.Δ. 12/2005. Ωστόσο, σύμφωνα με το αρ. 37 του ν. 4442/16 «καταργούνται οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων που περιγράφονται στους Α.ν. 445/1937 (Α' 32) και 446/1937 (Α' 23) αναφορικά με την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηματογράφων. Η αρμοδιότητα των συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 81 του Ν. 3463/2006 παραμένει εν ισχύ». Τα λοιπά δικαιολογητικά της παρ. 3, όπως ενδεικτικά η βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, ευνόητο είναι ότι προσκο¬μίζονται από τον ενδιαφερόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, οι Δήμοι, ως αρμόδια αρχή για την χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, ελέγχουν δια της Τεχνικής Υπηρεσίας τους την τήρηση των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Φλώρινας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή ή με fax στο τηλ. 2385029647 , από τις 31/05/2019 έως και τις 17/06/2019.

Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Φλώρινας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο πρώην στρατόπεδο Τάγαρη ,Μοναστηρίου Τέρμα 53100 Φλώρινα ή στο τηλ. 2385029646.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ