Ενημερώνονται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ετήσιο τέλος τήρησης της μερίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η ΚΥΑ 79752/30-12-2014, δηλαδή εντός της κάθε ετήσιας χρήσης. Αν δεν καταβάλλεται εγκαίρως η οφειλή θα αποστέλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Μετά τα παραπάνω καλούμε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη στο Γ.Ε.ΜΗ. να εξοφλήσουν στις οφειλές τους μέχρι 30/10/2020 προκειμένου να μη γίνει βεβαίωση τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η διαδικασία βεβαίωσής τους θα αρχίσει από 15/11/2020.


Φλώρινα, 15/10/2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ